LäkareDirekt - Allmänna villkor och personuppgiftsbehandling

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar användningen av mobilapplikationen LäkareDirekt och tillhörande tjänster (”LäkareDirekt”) som tillhandahålls av LäkareDirekt AB AB, org. nr 559108-7787, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm (”LäkareDirekt AB”). Genom att godkänna Villkoren ingås ett avtal mellan dig (”Kunden”) och LäkareDirekt AB.

1. Allmänt

LäkareDirekt ger Kunden möjlighet att administrera projekt, skapa och skicka fakturor samt ta betalt av Kundens kunder (”Slutkund”). Villkoren innehåller bestämmelser avseende regler för användning av LäkareDirekt, avgifter, LäkareDirekt ABs tillhandahållande av LäkareDirekt, ansvar och ansvarsbegränsning, hantering av krav från tredje part, immateriella rättigheter samt personuppgiftsbehandling.

2. Regler för användning av LäkareDirekt

För att få använda LäkareDirekt krävs att Kunden: är momsregistrerad och registrerad för F-skatt, innehar alla nödvändiga tillstånd för den verksamhet som Kunden bedriver, och följer alla lagar, förordningar och föreskrifter tillämpliga på Kunden och Kundens verksamhet. Följande regler gäller för Kundens användning av LäkareDirekt: Kunden får endast använda LäkareDirekt inom Kundens egen verksamhet. Kunden får inte direkt eller indirekt ge tredje part tillgång till LäkareDirekt. Kunden får inte kringgå säkerhetslösningar i LäkareDirekt, utsätta LäkareDirekt för överbelastning eller på annat sätt manipulera eller skada LäkareDirekt, eller försöka komma åt konton tillhörande andra användare av LäkareDirekt. Kunden får inte använda LäkareDirekt på ett olagligt eller olämpligt sätt, exempelvis genom att skicka felaktiga fakturor till Slutkunder eller skicka fakturor till personer som inte erhållit tjänster av Kunden. Kunden ansvarar för att samtliga personer som använder Kundens konto i LäkareDirekt följer reglerna för användning av LäkareDirekt samt övriga bestämmelser i dessa Villkor.

3. Avgifter

LäkareDirekt AB tar inte ut någon fast avgift för användandet av LäkareDirekt. Avgifterna för användandet av LäkareDirekt baseras på de belopp som betalas av Kundens Slutkunder genom användande av de betallösningar som är kopplade till LäkareDirekt. LäkareDirekt AB och dess betaltjänstleverantörer har rätt att ta ut avgifter enligt vid var tid gällande prislista. LäkareDirekt tar en avgift på 3,9% på varje betaltransaktions totalvärde inklusive moms.

4. Tillhandahållande av LäkareDirekt

LäkareDirekt AB vidtar skäliga åtgärder för att se till att LäkareDirekt i största möjliga utsträckning ska fungera utan störningar och med avsedd funktionalitet. LäkareDirekt AB garanterar däremot inte att LäkareDirekt vid var tid kommer att vara tillgänglig utan störningar, med korrekt information eller med fullständig funktionalitet. Tekniska problem eller underhåll av LäkareDirekt kan leda till att LäkareDirekt från tid till annan inte är tillgänglig eller endast är tillgänglig med begränsad funktionalitet. De betallösningar som används för att ta betalt av Slutkund tillhandahålls inte av LäkareDirekt AB utan av tredje part som har ingått avtal med LäkareDirekt AB om att tillhandahålla betallösningar. LäkareDirekt AB ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana betallösningar och dess funktionalitet. LäkareDirekt AB har ingen skyldighet att rätta eventuella felinmatningar eller bistå med support avseende LäkareDirekt utöver att ge allmänna instruktioner till Kunden om hur Kunden kan gå till väga för att använda LäkareDirekt. LäkareDirekt AB förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med tillhandahållandet av LäkareDirekt, tillfälligt eller permanent, eller ändra dess funktionalitet.

5. Ansvar och ansvarsbegränsning

Förhållandet till Slutkund Kunden är ensamt ansvarig för tillhandahållandet av Kundens tjänster till Slutkund samt att Kundens relation till Slutkund. Kunden ansvarar för att upprätta och ingå avtal med Slutkund samt krav, reklamationer och klagomål hänförliga till Kundens relation till Slutkund. Betalning LäkareDirekt AB ansvarar inte för Slutkunders betalning av Kundens fakturor. Vid felaktig, försenad och utebliven betalning ansvarar Kunden för att lösa detta direkt med Slutkund. Arkivering, bokföring m.m. LäkareDirekt är inte avsett att användas som arkiveringssystem, bokföringssystem eller på annat sätt säkerställa att Kunden uppfyller tillämpliga lagkrav avseende registrering eller bevarande av information. Kunden ansvarar själv för att uppfylla alla tillämpliga krav som ställs på Kundens verksamhet och LäkareDirekt AB ansvarar inte för detta. Ansvarsbegränsning LäkareDirekt AB ansvarar inte för någon indirekt skada som Kunden åsamkas till följd av användningen av LäkareDirekt. LäkareDirekt ABs totala ansvar för direkta skador ska inte överstiga det lägre av (i) avgifterna Kunden erlagt till LäkareDirekt under tolv (12) månader före skadan och (ii) 50 000 kr.

6. Krav från tredje part

Kunden ska hålla LäkareDirekt AB skadeslöst från eventuella krav som riktas mot LäkareDirekt AB från tredje part till följd av Kundens brott mot Villkoren, tillämplig lag, förordning eller föreskrift.

7. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till LäkareDirekt ägs eller licensieras av LäkareDirekt AB och Kunden förvärvar genom ingåendet av avtal med LäkareDirekt inte någon äganderätt till LäkareDirekt ABs immateriella rättigheter. Kunden ges en begränsad rätt att använda LäkareDirekt i Kundens verksamhet enlighet med dessa Villkor under avtalstiden.

8. Personuppgifter - LäkareDirekt AB personuppgiftsansvarig

LäkareDirekt AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som LäkareDirekt AB utför för att administrera förhållandet med Kunden. Denna behandling avser personuppgifter som samlas in av LäkareDirekt AB om personer som är företrädare för Kunden. Nedan följer information om LäkareDirekt ABs behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kunden ansvarar för att alla personer hos Kunden vars personuppgifter behandlas av LäkareDirekt AB informeras om LäkareDirekt ABs personuppgiftsbehandling. Kategorier av personuppgifter Följande kategorier av personuppgifter behandlas av LäkareDirekt: namn personnummer kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress och mobiltelefonnummer) företag som personen företräder uppgifter som genereras eller registreras vid användning av LäkareDirekt (exempelvis IP-adress och visade sidor i LäkareDirekt) eventuella andra personuppgifter som självmant lämnas till LäkareDirekt AB. Ändamål med behandlingen Personuppgifterna behandlas för att LäkareDirekt AB ska kunna administrera förhållandet med Kunden och tillhandahålla LäkareDirekt åt Kundens användare. Behandlingen är nödvändig för LäkareDirekt ABs berättigade intresse av att tillhandahålla LäkareDirekt åt Kunden samt Kundens berättigade intresse att använda LäkareDirekt. Kategorier av mottagare av personuppgifter Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Kunden som den registrerade personen företräder, LäkareDirekt ABs leverantörer av tjänster, eventuell förvärvare av LäkareDirekt ABs verksamhet samt myndigheter som LäkareDirekt AB är skyldigt att lämna ut personuppgifter till. LäkareDirekt AB anlita Amazon Web Services Inc. som underbiträde och personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Överföringen baseras på standardavtalsklausuler och Amazon Web Services Inc. är certifierat enligt EU - US Privacy Shield. Bevarande av personuppgifter Personuppgifter bevaras endast under den tid som är nödvändig för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Detta innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när Kunden som den registrerade personen företräder inte längre använder LäkareDirekt. Personuppgifter kan dock bevaras under längre tid om det krävs för att LäkareDirekt AB ska uppfylla lagkrav. Rättigheter Registrerade personer har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan LäkareDirekt AB kontaktas på LäkareDirekt AB AB Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Tel. nr 010-410 25 30 E-post support@joinLäkareDirekt.se Registrerade har även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.

9. Personuppgifter - LäkareDirekt AB personuppgiftsbiträde

LäkareDirekt AB agerar personuppgiftsbiträde för all behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning. Kunden är personuppgiftsansvarig för all behandling av Slutkunders personuppgifter. Bestämmelserna i denna punkt 9 utgör personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kunden och LäkareDirekt AB. I den utsträckning LäkareDirekt ABs skyldigheter följer av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (GDPR) ska LäkareDirekt AB endast vara skyldigt att efterleva dessa från 25 maj 2018. Kundens ansvar Kunden ansvarar för alla skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvariga enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive att informera Slutkunder och Kundens anställda samt inhämta eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter som Kunden utför vid användandet av LäkareDirekt. LäkareDirekt ABs skyldigheter LäkareDirekt AB får endast behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från Kunden och ska säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under LäkareDirekt ABs överinseende endast behandlar dessa på instruktion från Kunden. Kunden instruerar LäkareDirekt AB att behandla personuppgifter om Kundens företrädare och Slutkunder endast i den utsträckning som är nödvändig för att Kunden ska kunna använda LäkareDirekts funktioner. LäkareDirekt AB ska se till att personer med behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet avseende personuppgifterna. LäkareDirekt AB ska i enlighet med tillämplig dataskyddslag vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda personuppgifter. Kunden ger LäkareDirekt AB tillstånd att anlita underbiträden för att utföra personuppgiftsbehandling på Kundens vägnar. LäkareDirekt AB ansvarar för att sådant underbiträde åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i dessa Villkor. LäkareDirekt AB ansvarar fullt ut mot Kunden för utförandet av underbiträdets skyldigheter. Om LäkareDirekt AB ska överföra personuppgifter till ett underbiträde i ett land utanför EU/EES som inte har adekvat skydd för personuppgifter ska LäkareDirekt AB säkerställa att sådan överföring sker med stöd av standardavtalsklausuler eller annan grund som krävs för sådan överföring. Kunden ger LäkareDirekt AB tillstånd att anlita Amazon Web Services Inc. som underbiträde. LäkareDirekt AB ska i den mån detta är möjligt hjälpa Kunden att fullgöra Kundens skyldighet att svara på begäran om utövande av registrerades rättigheter samt fullgöra Kundens skyldigheter avseende anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, information till registrerade om personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar avseende dataskydd samt förhandssamråd. När LäkareDirekt AB upphör att behandla personuppgifter för Kundens räkning ska LäkareDirekt AB, enligt Kundens val, radera eller återlämna alla personuppgifter till Kunden och radera befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt lag. LäkareDirekt AB ska Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att LäkareDirekt ABs skyldigheter har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Kunden eller av en annan revisor som bemyndigats av Kunden. Innan sådan revision genomförs ska LäkareDirekt AB ges skriftligt meddelande minst trettio (30) dagar i förväg. Ansvarsbegränsningen i punkten 5 i dessa Villkor ska tillämpas avseende LäkareDirekt ABs personuppgiftsbehandling enligt denna punkt 9.

10. Ändringar

LäkareDirekt AB kan komma att göra ändringar av dessa Villkor. Kunden kommer att meddelas om eventuella ändringar och kommer att bli ombedd att godkänna den senaste versionen av dessa Villkor. Om Kunden inte godkänner eventuella ändringar kommer avtalet med LäkareDirekt AB att sägas upp och Kunden kommer inte längre ha rätt att använda LäkareDirekt.

11. Avtalstid

Avtalet mellan LäkareDirekt AB och Kunden gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp med omedelbar verkan av LäkareDirekt AB eller Kunden utan särskild anledning genom skriftligt meddelande till den andra parten.

12. Tillämplig lag och tvister

Avtalet mellan LäkareDirekt AB och Kunden styrs och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Copyright 2017 - Läkaredirekt i Sverige AB