ItunesArtwork.png
 
 

Dico är ett system för mindre byggföretag för att enkelt hantera sina dagliga rutiner såsom tidsloggning på jobb, kvitton och fakturering.

Det reducerar all ROT-hantering till ett minimum. Om kundens ROT-avdrag avslås så kan ni med ett knapptryck skicka en restfaktura till kunden på ROT-beloppet.

Kunden kan betala med kontokort eller via snabblån hos Wasa Kredit. Fakturakopior och sammanställning skickas till er email för bokföring. Allt är helt automatiserat. 

 
 
invoice@2x_new_grey.png

Fakturera

Du kan enkelt skapa en faktura som kunden enkelt kan betala online med kontokort eller ta ett snabblån från Wasa Kredit. Du kan till och med göra en enkel snabbfaktura där du endast skriver in telefonummer, beskrivning och belopp. Systemet tar han om resten och kunden fyller själv i sina uppgifter på webben via en länk de får i ett sms. Fyll i IBAN-nummer för ert bankkonto, så skickas pengarna automatiskt till ert konto så fort kunden godkänt fakturan.

 
 

Logga tid, resor och utlägg

På ett enkelt sätt kan du logga din och dina anställdas tid, resor och utlägg för t.ex material. Du ser exakt vad ännu ej är fakturerat och kan med en knapptryckning skicka ut en faktura för betalning.

 
 
money@2x_new_grey.png

Hantera ROT-avdrag

Dico förenklar hela rothantering genom att allt som loggas också har information om det hör till ett ROT-projekt eller inte. Systemet är så intelligent att det genererar en färdig fil för uppladdning till Skatteverket och ni behöver ej fylla i rot-avdrag formulären. Logga in som vanligt på Skatterket, välj ROT-avdrag och ladda upp filen och klart! När du senare får beskedet om det går igenom eller ej så noterar du det i appen. Om beloppet inte går igenom så genereras en restfaktura som direkt kan skickas till kunden.

 
 

SUPPORT

TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS! Vår absoluta ambition är att du som kund ska vara helt nöjd med Dico. Du kan alltid kontakta vår Support, support@joindico.se med vilken fråga som helst. Eller ring: 010-4102530


 

DICO - Allmänna villkor och personuppgiftsbehandling

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar användingen av mobilapplikationen Dico och tillhörande tjänster (”Dico”) som tillhandahålls av Belgetti AB, org. nr 559108-7787, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm (”Belgetti”). Genom att godkänna Villkoren ingås ett avtal mellan det företag du företräder (”Kunden”) och Belgetti.

1.  Allmänt

Dico ger Kunden möjlighet att administrera projekt, skapa och skicka fakturor samt ta betalt av Kundens kunder (”Slutkund”). Villkoren innehåller bestämmelser avseende regler för användning av Dico, avgifter, Belgettis tillhandahållande av Dico, ansvar och ansvarsbegränsning, hantering av krav från tredje part, immateriella rättigheter samt personuppgiftsbehandling.

2.  Regler för användning av Dico

För att få använda Dico krävs att Kunden: ï är momsregistrerad och registrerad för F-skatt, ï innehar alla nödvändiga tillstånd för den verksamhet som Kunden bedriver, och ï följer alla lagar, förordningar och föreskrifter tillämpliga på Kunden och Kundens verksamhet. Följande regler gäller för Kundens användning av Dico: ï Kunden får endast använda Dico inom Kundens egen verksamhet. ï Kunden får inte direkt eller indirekt ge tredje part tillgång till Dico. ï Kunden får inte kringgå säkerhetslösningar i Dico, utsätta Dico för överbelastning eller på annat sätt manipulera eller skada Dico, eller försöka komma åt konton tillhörande andra användare av Dico. ï Kunden får inte använda Dico på ett olagligt eller olämpligt sätt, exempelvis genom att skicka felaktiga fakturor till Slutkunder eller skicka fakturor till personer som inte erhållit tjänster av Kunden. Kunden ansvarar för att samtliga personer som använder Kundens konto i Dico följer reglerna för användning av Dico samt övriga bestämmelser i dessa Villkor.

3.  Avgifter

Belgetti tar inte ut någon fast avgift för användandet av Dico. Avgifterna för användandet av Dico baseras på de belopp som betalas av Kundens Slutkunder genom användande av de betallösningar som är kopplade till Dico. Belgetti och dess betaltjänstleverantörer har rätt att ta ut avgifter enligt [nedan]/[vid var tid gällande prislista tillgänglig på LÄNK]. Kortbetalning via Stripe Avgift tas ut med [X] % av totalt fakturerat belopp inkl. moms per betalning genomförd av Slutkund genom Stripe. Wasa Kredit Avgift tas ut med [X] % av totalt fakturerat belopp inkl. moms samt [X] kr i uppläggningsavgift per betalning av Slutkund på kredit genom Wasa Kredit.

4.  Tillhandahållande av Dico

Belgetti vidtar skäliga åtgärder för att se till att Dico i största möjliga utsträckning ska fungera utan störningar och med avsedd funktionalitet. Belgetti garanterar däremot inte att Dico vid var tid kommer att vara tillgänglig utan störningar, med korrekt information eller med fullständig funktionalitet. Tekniska problem eller underhåll av Dico kan leda till att Dico från tid till annan inte är tillgänglig eller endast är tillgänglig med begränsad funktionalitet. De betallösningar som används för att ta betalt av Slutkund tillhandahålls inte av Belgetti utan av tredje part som har ingått avtal med Belgetti om att tillhandahålla betallösningar. Belgetti ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana betallösningar och dess funktionalitet. Belgetti har ingen skyldighet att rätta eventuella felinmatningar eller bistå med support avseende Dico utöver att ge allmänna instruktioner till Kunden om hur Kunden kan gå till väga för att använda Dico. Belgetti förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med tillhandahållandet av Dico, tillfälligt eller permanent, eller ändra dess funktionalitet.

5.  Ansvar och ansvarsbegränsning

Förhållandet till Slutkund Kunden är ensamt ansvarig för tillhandahållandet av Kundens tjänster till Slutkund samt att Kundens relation till Slutkund. Kunden ansvarar för att upprätta och ingå avtal med Slutkund samt krav, reklamationer och klagomål hänförliga till Kundens relation till Slutkund. Betalning Belgetti ansvarar inte för Slutkunders betalning av Kundens fakturor. Vid felaktig, försenad och utebliven betalning ansvarar Kunden för att lösa detta direkt med Slutkund. Arkivering, bokföring m.m. Dico är inte avsett att användas som arkiveringssystem, bokföringssystem eller på annat sätt säkerställa att Kunden uppfyller tillämpliga lagkrav avseende registrering eller bevarande av information. Kunden ansvarar själv för att uppfylla alla tillämpliga krav som ställs på Kundens verksamhet och Belgetti ansvarar inte för detta. Ansvarsbegränsning Belgetti ansvarar inte för någon indirekt skada som Kunden åsamkas till följd av användningen av Dico. Belgettis totala ansvar för direkta skador ska inte överstiga det lägre av (i) avgifterna Kunden erlagt till Dico under tolv (12) månader före skadan och (ii) 50 000 kr.

6.  Krav från tredje part

Kunden ska hålla Belgetti skadeslöst från eventuella krav som riktas mot Belgetti från tredje part till följd av Kundens brott mot Villkoren, tillämplig lag, förordning eller föreskrift.

7.  Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till Dico ägs eller licensieras av Belgetti och Kunden förvärvar genom ingåendet av avtal med Dico inte någon äganderätt till Belgettis immateriella rättigheter. Kunden ges en begränsad rätt att använda Dico i Kundens verksamhet enlighet med dessa Villkor under avtalstiden.

8.  Personuppgifter - Belgetti personuppgiftsansvarig

Belgetti är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Belgetti utför för att administrera förhållandet med Kunden. Denna behandling avser personuppgifter som samlas in av Belgetti om personer som är företrädare för Kunden. Nedan följer information om Belgettis behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kunden ansvarar för att alla personer hos Kunden vars personuppgifter behandlas av Belgetti informeras om Belgettis personuppgiftsbehandling. Kategorier av personuppgifter Följande kategorier av personuppgifter behandlas av Dico: ï namn ï personnummer ï kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress och mobiltelefonnummer) ï företag som personen företräder ï uppgifter som genereras eller registreras vid användning av Dico (exempelvis IP-adress och visade sidor i Dico) ï eventuella andra personuppgifter som självmant lämnas till Belgetti. Ändamål med behandlingen Personuppgifterna behandlas för att Belgetti ska kunna administrera förhållandet med Kunden och tillhandahålla Dico åt Kundens användare. Behandlingen är nödvändig för Belgettis berättigade intresse av att tillhandahålla Dico åt Kunden samt Kundens berättigade intresse att använda Dico. Kategorier av mottagare av personuppgifter Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Kunden som den registrerade personen företräder, Belgettis leverantörer av tjänster, eventuell förvärvare av Belgettis verksamhet samt myndigheter som Belgetti är skyldigt att lämna ut personuppgifter till. Bevarande av personuppgifter Personuppgifter bevaras endast under den tid som är nödvändig för de ändamål som personuppgifterna behandlas för. Detta innebär vanligtvis att personuppgifterna raderas när Kunden som den registrerade personen företräder inte längre använder Dico. Personuppgifter kan dock bevaras under längre tid om det krävs för att Belgetti ska uppfylla lagkrav. Rättigheter Registrerade personer har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Vid frågor kring personuppgiftsbehandling eller utövande av rättigheter kan Belgetti kontaktas på Belgetti AB Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm Tel. nr [010-410 25 30] E-post [support@joindico.se] Registrerade har även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen.

9.  Personuppgifter - Belgetti personuppgiftsbiträde

Belgetti agerar personuppgiftsbiträde för all behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning. Kunden är personuppgiftsansvarig för all behandling av Slutkunders personuppgifter. Bestämmelserna i denna punkt 9 utgör personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kunden och Belgetti. I den utsträckning Belgettis skyldigheter följer av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (GDPR) ska Belgetti endast vara skyldigt att efterleva dessa från 25 maj 2018. Kundens ansvar Kunden ansvarar för alla skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvariga enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive att informera Slutkunder och Kundens anställda samt inhämta eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter som Kunden utför vid användandet av Dico. Belgettis skyldigheter Belgetti får endast behandla personuppgifter på dokumenterade instruktioner från Kunden och ska säkerställa att varje fysisk person som utför arbete under Belgettis överinseende endast behandlar dessa på instruktion från Kunden. Kunden instruerar Belgetti att behandla personuppgifter om Kundens företrädare och Slutkunder endast i den utsträckning som är nödvändig för att Kunden ska kunna använda Dicos funktioner. Belgetti ska se till att personer med behörighet att behandla personuppgifter har åtagit sig att iaktta konfidentialitet avseende personuppgifterna. Belgetti ska i enlighet med tillämplig dataskyddslag vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för att skydda personuppgifter. Kunden ger Belgetti tillstånd att anlita underbiträden för att utföra personuppgiftsbehandling på Kundens vägnar. Belgetti ansvarar för att sådant underbiträde åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i dessa Villkor. Belgetti ansvarar fullt ut mot Kunden för utförandet av underbiträdets skyldigheter. Om Belgetti ska överföra personuppgifter till ett underbiträde i ett land utanför EU/EES som inte har adekvat skydd för personuppgifter ska Belgetti säkerställa att sådan överföring sker med stöd av standardavtalsklausuler eller annan grund som krävs för sådan överföring. Belgetti ska i den mån detta är möjligt hjälpa Kunden att fullgöra Kundens skyldighet att svara på begäran om utövande av registrerades rättigheter samt fullgöra Kundens skyldigheter avseende anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, information till registrerade om personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar avseende dataskydd samt förhandssamråd. När Belgetti upphör att behandla personuppgifter för Kundens räkning ska Belgetti, enligt Kundens val, radera eller återlämna alla personuppgifter till Kunden och radera befintliga kopior såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt lag. Belgetti ska Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att Belgettis skyldigheter har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Kunden eller av en annan revisor som bemyndigats av Kunden. Innan sådan revision genomförs ska Belgetti ges skriftligt meddelande minst trettio (30) dagar i förväg. Ansvarsbegränsningen i punkten 5 i dessa Villkor ska tillämpas avseende Belgettis personuppgiftsbehandling enligt denna punkt 9.

10.  Ändringar

Belgetti kan komma att göra ändringar av dessa Villkor. Kunden kommer att meddelas om eventuella ändringar och kommer att bli ombedd att godkänna den senaste versionen av dessa Villkor. Om Kunden inte godkänner eventuella ändringar kommer avtalet med Belgetti att sägas upp och Kunden kommer inte längre ha rätt att använda Dico.

11.  Avtalstid

Avtalet mellan Belgetti och Kunden gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp med omedelbar verkan av Belgetti eller Kunden utan särskild anledning genom skriftligt meddelande till den andra parten.

12.  Tillämplig lag och tvister

Avtalet mellan Belgetti och Kunden styrs och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Copyright 2017 - Belgetti AB